DRS s. r. o.

text

Často kladené otázky a odpovede

Nižšie nájdete veľa užitočných otázok a odpovedí ohľadne osobného bankrotu. Ak budete mať akékoľvek otázky, na ktoré ste nenašli odpovede na našej stránke, neváhajte nás kontaktovať na info@drs.sk a my Vám ich cez našu stránku radi zodpovieme do dvoch dní.Existuje legálna forma, ktorou sa dá oslobodiť od svojich dlhov?


Áno. Táto forma sa ľudovo volá osobný bankrot pre fyzické osoby, ktoré nepodnikajú a počas ktorej sa Vám podarí oslobodiť od väčšiny svojich dlhov.Je osobný bankrot pre každého?


Áno, aj nie. Osobný bankrot je vhodný najmä pre ľudí, ktorí nemajú veľmi vysoký osobný majetok a ich dlhy prevyšujú výšku ich osobného majetku. Aby vôbec mohol byť vyhlásený osobný bankrot, musíte mať majetok minimálne vo výške 1659,70€. Inak súd konkurzné konanie zastaví pre nedostatok majetku.Kedy je človek platobne neschopný?


Jedna zo základných podmienok na to, aby súd schválil návrh na vyhlásenie osobného bankrotu je preukazateľnosť majetnosti v minimálnej hodnote 1659.70 EUR. Preukazateľnosť majetku v súlade s vyhláškou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z.z. slúži minimálne na pokrytie nákladov konkurzného konania. V zmysle tejto vyhlašky môže byť majetnosť preukázaná nehnuteľnosťami, hnuteľnosťami, peňažnou hotovosťou, cennými papiermi ako i peňažnými pohľadávkami.Kedy je človek platobne neschopný?


Platobne neschopný sa stávate keď nie ste schopný platiť svoje dlhy po dobu minimálne mesiac po splatnosti a keď dlžíte viac ako dvom veriteľom a máte minimálne dva záväzky.Je potrebný nejaký poplatok?


Áno. Je potrebné zaplatiť preddavok pred podaním návrhu na súd. Preddavok je určený na úhradu odmeny a výdavkov správcu a je vo výške 664 EUR.Čo potom keď sa oficiálne začne konkurz?


Účinky konkurzu vznikajú nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v obchodnom vestníku. Potom Vám je súdom pridelený konkurzný správca. Správca v tejto časti osobného bankrotu speňaží Váš majetok. Majetok musí byť v minimálnej hodnote 1659,70 EUR.Čo sa deje v druhej časti, ktorá sa nazýva oddlženie?


Odlžením začína plynúť 3-ročná skúšobná doma, kedy úpadca raz ročne zloží správcovi súdom určenú splátku. Tá môže byť v max.výške 70% čistého ročného príjmu úpadcu.Čo sa stane po trojročnom skúšobnom období s dlhmi?


Keď sa skončí toto obdobie, všetky dlhy už budú nevymáhateľné a Vy začínate ďalší život s tzv. "čistým štítom”.