DRS s. r. o.

text

Riešenia

Vnútropodniková reštrukturalizácia

 

Analýzou finančných a prevádzkových aspektov spoločnosti budeme hľadať spôsoby ako znížiť zadĺženosť podniku bez priameho rokovania s veriteľmi alebo podaním návrhu na reštrukturalizáciu prostredníctvom súdu.

 

Kľúčové body tohto prístupu sú nasledovné:

 1. Neformálne a dôverné riešenie dlhu
 2. Malé riziko
 3. Riešenie dlhu môže byť veľmi rýchle
 4. Dlhy môžu byť zredukované použitím nasledovného:
  - Zvýšenie prevádzkovej efektivity
  - Zníženie nákladov
  - Prerokovanie existujúcich zmlúv a kontraktov
  - Agresívnejšie a konkurenčnejšie postupy verejného obstarávania
  - Lepšie a relevantnejšie KPIs

 

Neformálna Reštrukturalizácia Dlhov

 

Tento prístup je podobný súdom schválenej reštrukturalizácii, ale bez zainteresovania súdu. Zahŕňa analýzu podnikania a označenie klúčových oblastí dlhu. Stanovený program má za účel výrazne znížiť súčasné dlhy spoločnosti.

 

Tento spôsob može zahrnúť okrem niektorých krokov potrebných pri vnútropodnikovej reštrukturalizácii aj niekoľko ďalších:

 1. Príprava podnikateľského plánu ukazujúceho potenciál podnikania
 2. Príprava pre- a po- reštrukturalizačnej účtovnej súvahy a cash flow
 3. Analýzu veriteľov
 4. Príprava návrhov a plánov určených veriteľom
 5. Stretnutia s veriteľmi za účelom prezentácie plánov
 6. Vyjednávanie s veriteľmi
 7. Návrh nových zmlúv s veriteľmi

Tento druh reštrukturalizácie je pre spoločnosť stredne rizikový, nakoľko je dôverný.

 

 

Formálna Reštrukturalizáciu Dlhov

 

Tento prístup je vhodný pri podnikaní, ktoré je pomerne zložité a má vysoké riziko nežiadúcich protiopratrení zo strany veriteľov. Je to štýl obdobný americkej forme reštrukturalizácie (Chapter 11), kde spoločnosť hľadá súdnu ochranu pred veriteľmi, pokiaľ nezreorganizuje svoju činnosť a svoje dlhy.

 

Toto je skôr komplexný proces s mnohými rizikami a vyžaduje opatrný prístup.

 

DRS má rozsiahle skúsenosti s metódami a stratégiami, ktoré musia byť použité pre úspešnú reštrukturalizáciu.

 

Podľa našich skúseností, spoločnosť može dosiahnuť zredukovanie svojich dlhov až o 85%!

 

Formálna reštrukturalizácia zahŕňa niektoré prvky z vnútropodnikovej a neformálnej reštrukuralizácie a navyše:

 1. Zapojenie schváleného správcu
 2. Príprava správcovského posudku
 3. Príprava žiadostí pre súd
 4. Riadenie možných informačných únikov pred podaním žiadosti o reštrukturalizáciu
 5. Podanie žiadosti o reštrukturalizáciu na súde
 6. Príprava kvalitného PR voči dodávateľom a odberateľom na zmiernenie rizika po podaní žiadosti
 7. Bránenie sa voči nelegálnym opatreniam od dodávateľov
 8. Riadenie dodávateských protiopatrení v jurisdikciách mimo súdnej ochrany
 9. Vytvorenie veriteľských skupín pre potreby prípravy veriteľského plánu
 10. Stretnutia s veriteľmi za účelom prezentácie plánov
 11. Individuálne vyjednávanie s jednotlivými veritelmi
 12. Príprava formálnych zmlúv

Tu nájdete všetky informácie ohľadom formálnej reštrukturalizácie podniku.

 

Vyhľadanie Investora a Nového Kapitálu

 

Takmer vo všetkých prípadoch, ďalším krokom úspešnej reštrukturalizácie môže byť zabezpečenie dodatočného kapitálu pre podnikanie do budúcnosti. Spoločnosť, ktorá je prakticky bez dlhov a má dobrú budúcnosť je veľmi atraktívna pre investorov a môže si takto zabezpečiť lacný kapitál!

 

V prípade potreby, DRS navrhne postupy na identifikáciu a oslovenie správnych investorov alebo investičných skupín. Na zabezpečenie dodatočných investícií sme schopní použiť postupy použité v procese reštrukturalizácie a naše vlastné bohaté siete a kontakty.